OT Artwork - шаблон joomla Новости

رونق تولید

خانه/معرفی سازمان/شورای استانی

شورای استانی

براساس ماده 7 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شوراي استانی متشکل از 11 نفر اعضاي انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:

1-       دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزي استان با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزي استان.

2-       مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام الاختیار ایشان.

3-       یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآّوري به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوري

4-       هفت نفر از متخصصین رشته هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آراي مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل.

 

تبصره 1- شوراي استان براي اولین بار متشکل از رؤسا یا نمایندگان سازمانهاي بندهاي 1 تا 3 همین ماده در مرکز همان استان تشکیل خواهد شد تا نسبت به نحوه برگزاري و اجراي بند 4 همین ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدام کند.

تبصره 2- شوراي استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان رییس شوراي استان، یک نفر را براي نایب رییس شوراي استان، یک نفر را براي خزانه داري و یک نفر را جهت دبیري شورا از بین خود انتخاب می کند.

تبصره 3- وزیر جهاد کشاورزي با پیشنهاد شوراي استان حکم رییس شوراي استان را صادر می کند.

تبصره 4- وزارت جهاد کشاورزي موظف است جهت راه اندازي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تشکیل اولین جلسه شوراي استان از طریق سازمان جهاد کشاورزي استانها اقدام نماید.

تبصره 5- مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می شود.

 

براساس ماده 7 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی استان از اجتماع اعضاي آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند. با شرایط مساوي عضویت مجمع عمومی را دارا بوده و در جلسات داراي حق رأي و مشارکت در تصمیم گیریها می باشند.

تبصره جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت عده حاضر معتبر می باشد.

 

Rate this item
(0 votes)