OT Artwork - шаблон joomla Новости

رونق تولید

خانه/رتبه بندی/راهنمای رتبه بندی مشاوره

راهنمای رتبه بندی مشاوره

راهنمای تعيين صلاحيت حرفه اي خدمات مشاوره اي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

(رتبه بندي مشاوره اي)

 

مقدمه:

به منظور آگاهي متقاضيان از فرآيند تعيين صلاحيت حرفه اي (رتبه بندي) مجموعه اي از اطلاعات و اقدامات مورد نياز برگرفته از دستورالعمل مصوب در قالب اين راهنمائي برای كمك به اعضاء تهيه گرديده است.

خواهشمند است ضمن مطالعه دقيق، فرمهاي مربوطه را مطابق ضوابط تكميل و به واحد رتبه بندي تحويل نماييد.

 

كليات و تعاريف:

مهندس مشاورحقيقي: شخص حقيقي با تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس.

مهندسين مشاور حقوقي: شخصيت حقوقي است كه براي انجام خدمات مشاوره اي طبق قوانين و مقررات مربوط بصورت شركت در داخل كشور به ثبت رسيده باشد.

تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه در آن شرايط عمومي و فني متقاضي مورد بررسي و تأييد قرار مي گيرد.

شاخص رتبه بندي: عددي است كه رتبه هر يك از مشاوران حقيقي و حقوقي را در مقايسه با ساير مشاوران تعيين و مشخص مي نمايد.

رتبه: عددي است كه ميزان توان فني مشاوران حقيقي و حقوقي را در يك رشته يا گرايش معين نشان مي دهد.

امتياز: نمراتي است كه به هريك از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كه اصطلاحاً به آنها ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه بندي اطلاق مي شود.

حدنصاب: حداقل امتياز از مجموع امتيازاتي است كه هر مشاور حقيقي و حقوقي بايد از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كسب نمايند.

پايه: طبقه بندي شركتهاي مهندسين مشاور در يك رتبه مي باشد و بر اساس امتيازاتي كه شركتهاي مهندسين مشاور از افراد فني لازم براي كسب رتبه تحصيل مي كنند بر اساس حد نصاب امتياز تعريف شده تعيين مي گردد.

خدمات مهندسين مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحي و نظارت بر اجراي طرح توسط مشاوران حقيقي و حقوقي عضو سازمان استان.

 

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت مشاوران حقيقي:

 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران ؛

نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر ؛

داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي ؛

عضويت در سازمان استان ؛ 

نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از كارهاي مهندسين مشاور و  عدم اشتغال به كار در شركتهاي پيمانكاري

 

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت مشاوران حقوقي:

شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد ؛ 

نداشتن محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي مهندسين مشاور ؛ 

عضويت در سازمان استان و  هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا مؤسسه داراي سهام يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي پيمانكاري نباشند.

 

نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مشاوران حقيقي و حقوقي:

متقاضي بايد فرم تقاضاي رتبه بندي خود را تكميل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندي تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ياد آوري: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضي توسط كميته استعلام مي گردد.

 

شاخص رتبه بندي مشاوران حقيقي  و حقوقي:

رتبه حقيقي

حداقل امتياز مورد نياز

 

رتبه حقوقي

پايه

حداقل امتياز مورد نياز

ممتاز

240

 

1

1

1260

خبره

200

 

2

1080

1

160

 

3

900

2

120

 

2

1

775

3

80

 

2

665

 

 

 

3

555

 

 

 

3

1

435

 

 

 

2

335

 

 

 

3

235

 

•  انجام خدمات مطالعه اي، طراحي و نظارت براجرا ي طرحهاو پروژه هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي مطابق با گرايش تحصيلي يا رشته تخصصي كه تعيين صلاحيت گرديده است؛

•  انجام خدمات مشاوره اي شامل برآورد، تهيه صورت وضعيت و رسيدگي به صورت وضعيت، تهيه مشخصات فني و نقشه هاي اجرائي؛

• ارائه خدمات مشاوره اي در ارتباط با توجيه فني اقتصادي طرحها؛

• ارائه خدمات مهندسي ارزش با توجه به گرايش تحصيلي يا رشته تخصصي تشخيص صلاحيت شده و

• همكاري با شركت هاو مؤسسات مهندسين مشاور كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست در زمينه مطالعه، طراحي و نظارت در طرحها و پروژه ها.

 

حدود خدمات و وظايف مشاوران حقوقي(شركتها):

مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كه سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در طرح را توجيه مي نمايد ؛ 

مطالعات بنيادي، كاربردي و توسعه اي ؛ 

مطالعات موضوعي، جامع، بخشي و ميان بخشي ؛ 

تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي ؛ 

طراحي مفهوم، پايه، تفضيلي و اجرايي ؛ كنترل و تضمين كيفيت مهندسي ؛ 

نظارت بر اجراي طرح، نصب و بهره برداري ؛       

برنامه ريزي و كنترل پروژه ؛  خدمات مهندسي ارزش ؛ 

طراحي و پياده سازي نظامهاي كيفيت ؛

خدمات مديريت و مديريت طرح ؛ 

خدمات برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني ؛ 

پايش و ارزشيابي طرحها ؛ خدمات مطالعات آماري ؛ 

تهيه اسناد و مدارك مناقصه و همكاري در برگزاري مناقصه ؛

عيب يابي پروژه هاي اجرا شده و پيشنهاد ترميم آنها ؛

انجام خدمات تخصصي تحقيقاتي و  اظهار نظر نسبت به خدمات و كارهاي انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداري از آنها

 

عوامل امتياز آور مشاوران حقيقي:

مقطع تحصيلي ؛ 

معدل ؛ 

تجارب مفيد و مؤثر ؛

آزمون ادواري ؛

سوابق قراردادهاي انجام شده در زمينه فعاليت هاي مهندسين مشاور و اجرائي ؛

سوابق مديريت ؛

دوره هاي آموزشي ؛

مقالات علمي ؛

تحقيقات، تأليفات، ترجمه ها و طرحهاي ارزنده ؛

حضور در سمينارها و كنفرانسها ؛

كسب رتبه در آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري ؛

كسب رتبه در المپيادهاي معتبر جهاني و بين المللي دانشجويي و اختراعات، اكتشافات، تحقيق و به نژادگري (برگزيده مسابقات و جشنواره هاي معتبر داخلي و خارجي).

 

عوامل امتياز آور مشاوران حقوقي:

مقطع تحصيلي و تجارب مفيد و مؤثر مديرعامل، هيئت مديره و افراد فني ؛ سوابق قراردادهاي انجام شده در زمينه فعاليت هاي مهندسين مشاور توسط شركت ؛ امكانات و تجهيزات شركت ( مساحت دفتركار، كتابخانه، رايانه ، چاپگر، پلاتر و تجهيزات فني و اداري)

ياد آوري: ارائه تمامي مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروري است .

 

گرايش رتبه بندي مشاوران حقيقي:

متقاضيان تعيين صلاحيت در امور مشاوره اي در گرايش تحصيلي مندرج در مدرك تحصيلي آنان رتبه بندي مي گردند.

تبصره1- در صورتيكه عضو حقيقي متقاضي رتبه بندي در ساير رشته ها يا گرايشهاي تحصيلي بغير از رشته يا گرايش مندرج در مدرك تحصيلي خود باشد با داشتن مجموع شرايط زير مي تواند براي رشته يا گرايش تحصيلي مورد نظر درخواست خود را ارائه كند:

• ارائه گواهي قبولي در آزمون ادواري در رشته يا گرايش تحصيلي مورد تقاضا.

• ارائه گواهي آموزشي غير تكراري( از نظر محتوي و عنوان آموزش) در زمينه رشته يا گرايش مورد تقاضا به ميزان 300 ساعت.

• ارائه گواهي مستند در خصوص اشتغال به كار عملي در عرصه ها و واحدهاي توليدي فعال و دستگاههاي اجرائي مرتبط با رشته يا گرايش مورد تقاضا حداقل به مدت 10 سال.

تبصره2- اعضاي حقيقي فقط براي عناوين رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مي توانند درخواست تشخيص صلاحيت و رتبه بندي ارائه كنند.

تبصره3- هر عضو حقيقي فقط براي يك رشته يا گرايش تحصيلي مي تواند درخواست تشخيص صلاحيت و رتبه بندي ارائه كند.

 

گرايشهاي رتبه بندي مشاوران حقوقي(شركتها):

اشخاص حقوقي مي توانند با برخورداري از نيروي كارشناسي مورد نياز براي گرايشهاي زير درخواست تعيين صلاحيت و رتبه بندي نمايند كه كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مطابق ضوابط و شرايط صلاحيت شركت را بررسي مي نمايد.

• دام و طيور         • جنگل، مرتع و آبخيزداري

• شيلات و آبزيان   • محيط زيست و توسعه پايدار

• زراعت و باغباني  • آب و خاك و امور زيربنائي و مكانيزاسيون

• علوم و صنايع كشاورزي     • آموزش، ترويج، پژوهش و فنآوري

• پارك و فضاي سبز            • گياهپزشكي

 

ياد آوري (1) : براي رتبه بندي شركت ها، كارشناسان شركت بايد از قبل تعيين صلاحيت و رتبه بندي شده باشند.

ياد آوري (2) : مشاوران حقوقي حداقل بايد داراي يك مشاور حقيقي عضو با رتبه 2 مشاوران حقيقي باشند.

ياد آوري (3) : افراد فني امتياز آور مشاوران حقوقي لازم است بطور تمام وقت در شركت يا مؤسسه مهندسين مشاور حضور داشته باشند.لذا در محاسبه امتياز افراد فني مشاوران حقوقي امتيازي به شاغلين نيمه وقت تعلق نمي گيرد. احراز وضعيت اشتغال شاغلين تمام وقت با كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مي باشد.

ياد آوري (4) : تعداد حداقل افراد فني لازم بنحوي انتخاب مي گردند كه از هر رشته تحصيلي يك نفر در گروه افراد فني لازم حضور داشته باشد.

Rate this item
(6 votes)