به اطلاع فراگیران محترم دوره ناظرین و مشاورین گلخانه می رساند مصاحبه علمی دوره  مذکور در تاریخ 14/12/1401 طبق جدول زمان بندی زیر برگزار می گردد:

ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی
12-13 بابک طالقانی
12-13 حسین رضایی
12-13 سعید محمودان
12-13 طاهره حسن آبادی
13-14 علی یوسفی
13-14 علی مهدوی
13-14 منوچهر رضایی سالم
13-14 مهدی محمدی
14-15 هایده خاموشی جاماسبی
14-15 روح اله محمدی نژاد
14-15 کامبیز حکیمی فیروز
14-15 شاهین واعظی
15-16 حسن جلیلی
15-16 رویا نوری دستجردی
15-16 شهاب سهیلی
15-16 محمد حسن مظفری
16-17 سید یوسف عینی
16-17 فهیمه سادات میر عطایی
16-17 امین محسنی
16-17 مهدی مظفری
16-17 رضا مهرمند
16-17 محمد حسن خانزاده