با پیگیری های مستمر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به تصویب رسید:

تشکیل اتحادیه تخصصی فروشندگان نهاده های کشاورزی

خبری که می تواند موجبات خشنودی شاغلین رسته های کشاورزی را به همراه داشته باشد.
موضوع تشکیل اتحادیه تخصصی از 6 سال پیش در دستور کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قرار گرفت و با پشتیبانی بی وقفه مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان این روند پایدار ادامه یافت.
برای تشکیل اتحادبه تخصصی مورد نظر مسیر سخت و دشواری طی شد. مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط دریافت  شد.
در طی این مدت خوشبختانه با حسن نیت وسعه صدر مسئولین ذیربط در تمامی نهادها مواجه بودیم و نهایتاً هیئت نظارت استان، با تشکیل اتحادیه تخصصی فروشندگان نهاده های کشاورزی شامل (کود، سم، بذر و نهال) اعلام موافقت فرمودند.
حوزه عمل اتحادیه مورد نظر به صورت استانی خواهد بود و 32 رسته فعالیت برای راه اندازی آن احصا گردید و مورد توافق قرار گرفت. عناوین رسته ها طی نامه ای به اتاق اصناف شهرستان کرج اعلام شد و از طریق اتاق مذکور، مراتب به هیئت نظارت گزارش گردید که تجمیع این رسته ها در اتحادیه جدید التاسیس مورد موافقت قرار گرفت.
بدون شک، تشکیل این اتحادیه تخصصی در هویت بخشی به شاغلین رسته های مربوطه نقش به سزایی خواهد داشت و به جای اینکه پروانه های کسب توسط اتحادیه ای غیر مرتبط صادر شود با تشکیل این اتحادیه، پروانه های کسب توسط اتحادیه تخصصی مورد نظر با عنوان، اتحادیه استانی فروشندگان نهاده کشاورزی، صادر خواهد شد. علاوه بر هویت بخشی به شاغلین رسته های شغلی، مدیریت و نظارت بر فعالیت واحدهای خدماتی تحت پوشش نیز با کیفیت بسیار مطلوبی انجام می شود که می تواند در مدیریت بهینه نهاده های کشاورزی خصوصاً کود و سم که اهمیت آن در تولید محصول سالم و تامین امنیت غذایی غیر قابل انکار است نقش بسزایی داشته باشد.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز که تشکیل این اتحادیه را به عنوان یک مطالبه اجتماعی همواره در دستور کار قرار داده بود در این مرحله از روند کار مراتب تشکر و امتنان خود را به حضور تمامی مسئولین گرامی به ویژه ریاست محترم سازمان صمت استان/سازمان جهاد کشاورزی استان و اعضای هیئت نظارت استان اعلام می دارد.