• مقرر گردید جهت بررسی مسائل و مشکلات بخش در استان، آمایش سرزمین، انتقال آب و … بررسی و در جلسه بعدی شورا توسط دکتر علیزاده از آقای دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی دعوت بعمل آید( ترجیحاً 18/09/1399 )
  • تحلیل های فنی و مهندسی درخصوص انتقال آب سدکرج به تهران از طریق تونل توسط دکتر افشار اصل بررسی و در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
  • نامه قدردانی از زحمات مهندس صارمی توسط ریاست محترم سازمان و اعضای شورا به معاونت تولیدات دامی وزارت خانه ارسال شود.
  • در ارتباط با شرکت رویش سهامی خاص، میزان سرمایه نقدی به مبلغ یک میلیون تومان با نام سازمان نظام مهندسی البرز با هزار سهم هزار تومانی(ده هزار ریالی) و انتخاب آقایان دکتر علیزاده، دکتر فاطمه شکری، دکتر افشاراصل، مهندس شمس آذر و مهندس کیوان شریفی به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای مهندس شمس آذر و بازرس جناب آقای یزدانی مورد تصویب اعضای شورای نظام مهندسی استان البرز قرار گرفت.
  • مقرر گردید در ارتباط با موانع تولید در استان نامه مشترکی با امضای روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی البرز به وزارت خانه و شورای مرکزی سازمان ارسال شود.
  1. مقرر گردید درخصوص آمایش استان مطالعات انجام شده توسط اداره کل محیط زیست استان البرز در جلسات بعدی شورا ارائه وتصمصم لازم اتخاذ گردد.