به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند؛ آخرین فرصت خوداظهاری قراردادهای مشاوره و پیمانکاری در پروفایل سانکا، پایان تیرماه 1401 می باشد.

توجه: پروانه اشتغال اعضایی که نسبت به خود اظهاری اقدام ننموده اند نامعتبر خواهد شد.