• اعلام مغایرت قانونی آئین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری و آئین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع ماده 2 با توجه به دانش مهندسی به سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور.
  • پیشنهاد عضویت 3 نفر از اعضای تخصصی شورای استانها در کمیته راهبری سازمان با وزارت جهاد کشاورزی به سازمان مرکزی نظام مهندس و منابع طبیعی کشور.
  • پیگیری اطلاع رسانی و برگزاری جلسه با سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اعتبارات رونق تولید و شیوه نامه اعتبارات تبصره 18 توسط رئیس سازمان.
  • مقرر گردید جناب آقای افشاراصل گزارشی از موضوع اجرایی شدن نامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی در جلسه بعد شورا ارائه نمایند.
  • اعضای شورا پیشنهادات خود را در موضوعات جلسه با نمایندگان ، تقویم زمانی برگزاری شورا به دبیر شورا ارائه نمایند.
  • پیشنهاد ایجاد کرسی کارشناسی در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان مرکزی ارائه شود.