• مقرر گردید تقسیم ارجاع کار بر مبنای نسبت شاغلین بر غیر شاغلین دارای صلاحیت صورت پذیرفته و حق الزحمه آنها پس از وصول توسط سازمان نظام مهندسی استان به آنان پرداخت گردد.
  • مقرر گردید ایرادات سامانه سانکا در رتبه بندی با ارسال نامه توسط نظام استان به شورای مرکزی اعلام گردد.پیش نویس نامه توسط مهندس افشار اصل تهیه می گردد.
  • موضوع موازی کاری کارشناسان رسمی دادگستری با کارشناسان نظام مهندسی در ارجاع کار طی مکاتبه ای با شورای مرکزی در جلسه روسای نظام مهندسی استانها در مورخ 5 و 6 تیر ماه 98 طرح و مورد بررسی قرار گیرد.
  • موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به عنوان حسابرس رسمی اسناد مالی سال 97 انتخخاب گردید.
  • اعضای کار گروه گلخانه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به اتفاق آراء انتخاب گردیدند که اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد: آقایان مسعود جولانی ، امیر یوسفی راد ، مهدی قندی ، غلامرضا آقا براری، آقای محمد اسدی ، داود مومنی و سرکار خانم فیرو بخت.