• مقرر گردید جلسات شورای نظام مهندسی بصورت گردشی در دستگاه ها و ادارات مرتبط در استان برگزار گردد.
  • استفاده از ظرفیت نمونه ها و تولید کننده های برتر استان در مهارت آموزی سایر بهره برداران و مهندسین نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفت.
  • مقرر گردید گزارش معاونت برنامه ریزی با تکمیل اطلاعات ارجاع کارها و ارزش ریالی فعالیت های انجام شده همراه با کارآفرینی صورت گرفته در جلسه بعدی شورا که با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولین استانی مرتبط برگزار خواهد شد بطور مبسوط ارائه گردد.
  • مقرر گردید ضمن فعال تر شدن روابط عمومی سازمان به منظور شفافیت در اطلاع رسانی فعالیت های ارجاع کار با پاسخ به سوالات اشاره شده در متن صورتجلسه حاضر گزارش تهیه شده توسط معاونت محترم برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان بروی سایت سازمان قرار گیرد.
  • جهت تسهیل در رتبه بندی اساتید محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علیزاده به نمایندگی از وزارت علوم طی معرفینامه به سازمان و شورای مرکزی موضوع را پیگیری نمایند.
  • با عنایت به مدیریت بهینه هزینه ها در سازمان و رعایت دقیق سقف هزینه ها و درآمدهای مصوب مجمع مقرر گردید هر کدام از معاونت های تخصصی سازمان ضمن اعلام برنامه پیش بینی شده تا پایان سال مالی بر اساس درآمدها و هزینه ها ترتیبی اتخاذ نمایند که با مدیریت هزینه کرد بیلان نهایی منتج به افزایش درآمد بیش از سقف پیش بینی شده مصوب مجمع گردد. در این خصوص مقرر گردید برنامه نهایی مورد نظر جمع بندی شده و قبل از پایان سال جاری در جلسه شورا توسط خزانه دار سازمان ارایه گردد.