. مقرر گردید برنامه جهش تولید در سال 99 توسط معاونت برنامه ریزی با محورهای ده گانه مشخص شده در صورتجلسه طی دو هفته اقدام لازم بعمل آورند.

  1. مقرر گردید اعضای شورا حداکثر طی 5 روز آینده ضمن رویت اساسنامه شرکت رویش نظرات خود را به سرکارخانم دکتر شکری و آقای دکتر افشاری اصل ارائه نموده و نهایتاٌ طی یک هفته اساسنامه شرکت رویش نهایی شده و به شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ارسال گردد.

3. مشارکت در سرمایه گذاری ایجاد شهرک کشاورزی هوشمند (های تک) بصورت 60% آورده سرمایه گذاران و 40% آورده نظام مهندسی البرز در قالب شرکت سهامی  رویش استان البرز مورد موافقت قرار گرفت ومقرر گردید شرح خدمات امکان سنجی تهیه شده دراختیار سرمایه گذاران قرار داده شود. ضمناٌ دبیر شورا جناب آقای مهندس فتاحی به عنوان مدیر راهبر پروژه انجام وظیفه نموده و مدیر اجرایی نیز با نظر ایشان و تایید شورای سازمان و سرمایه گذاران معرفی شوند.