1. مقرر گردید موضوع اشتغال اعضای محیط زیست نظام استان در قالب قانون هوای پاک در استانداری بصورت جدی پیگیری شود.
  2. مقرر گردید ارجاع‌کار براساس سرانه و ارزش ریالی واحد کار (به صورت متوسط) در محدوده زمانی ماهانه برروی سایت سازمان قرار گرفته و پیامکهای ارجاع‌کار سامانه سنم نیز براساس شاخص های فوق توسط سازمان مرکزی پیگیری شود.
  3. مقرر گردید ارجاع‌کار بصورت متوسط سرانه‌ریالی و تعدادکار اطلاع رسانی شده و جهت رسیدگی به شکایات مربوطه نیز صندوق شکایاتی زیرنظر بازرس نظام استان و دبیرشورا در ساختمان مرکزی نظام مهندسی البرز نصب و رسیدگی به شکایات مربوطه درشورا اقدام شود.
  4. برنامه جهش تولید استان مورد تأیید شورای استان قرار گرفت ومقرر گردید این برنامه با نامه به شورای مرکزی وسازمان جهاد کشاورزی استان ارسال شود.
  5. اساسنامه شرکت سهامی رویش توسط اعضای شورای استان تصویب و مقرر گردید مراتب ثبت شرکت توسط ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان و سرکار خانم فاطمه شکری ومهندس افشاراصل پیگیری لازم در اسرع وقت انجام شود.

مقرر گردید از زحمات همکاران معاونتها و اعضای شورا که دربرنامه ریزی و کارآفرینی و تهیه برنامه شاخص ها و اساسنامه نقش داشته اند، از سوی ریاست سازمان تقدیر و تشکر بعمل آید.