عضو شوید !
اخبار داغ

هیئت بدوی انتظامی استان

جهت مشاهده قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اینجا کلیک نمایید.

به استناد ماده 5 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای یکی از ارکان سازمان را تشکیل می دهد.

ماده 5 قانون تاسیس :

ماده 5 – ارکان سازمان عبارتند از :

1- شورای مرکزی

2- شورای استانی – شعبه استان

3- شورا و شعبه شهرستانی

4- مجامع عمومی

5- هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی می‌توانند برای ایجاد شعبه در شهرستان‌ها، بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند.

 

به استناد ماده 26 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ،  اعضاي محترم هيات بدوي انتظامي استان متشكل از 5 نفر و به شرح ذيل مي باشند:

 • آقاي دكتر جعفر خاني – نماينده رييس كل دادگستري استان
 • آقاي مهندس نصراله شمس آذر – رييس شوراي استان
 • آقاي دكتر مسعود كريمي – نماينده رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
 • آقاي مهندس تورج صارمي – نماينده شوراي استان
 • آقاي مهندس محمد تاج الديني – نماينده شوراي استان

در جلسه شماره 7 هيات بدوي انتظامي استان در مورخ 1400/9/9تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

 • آقاي دكتر جعفر خاني به عنوان رييس هيات بدوي انتظامي استان
 • آقاي دكتر مسعود كريمي به عنوان نايب رييس هيات بدوي انتظامي استان
 • آقاي مهندس نصراله شمس آذر به عنوان دبير هيات بدوي انتظامي استان
 • آقاي مهندس تورج صارمي به عنوان عضو هيات بدوي انتظامي استان
 • آقاي مهندس محمد تاج الديني به عنوان عضو هيات بدوي انتظامي استان

تعيين گرديدند.

هیئت های بدوی انتظامی تشکیل شده

به استناد ماده 25 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ، جلسه هيات بدوي انتظامي استان در تاريخ 1400/9/23با دستور جلسه ذيل تشكيل گرديد:

با توجه به تخلفات احصاء شده توسط هيات 3 نفره منتخب شوراي استان ( آقايان : دكتر عليزاده و مهندس روشن نژاد و خانم دكتر شكري) و طرح شكايت اين هيات به طرفيت :

 • مركز خدمات كشاورزي غير دولتي رادپي نقش هونام
 • شركت رستاك سبز البرز

در دستور كار قرار گرفت.

جلسه رسيدگي راس ساعت 14 تاريخ فوق الذكر در محل سازمان برگزار گرديد و هيات پس از بررسي مستندات پرونده و همچنين دفاعيات مكتوب خوانده ها ، نسبت به صدور راي بدوي اقدام نمود.

راي صادره  طبق ماده 12 آيين نامه اجرايي چگونگي تشكيل هيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان ، در هيات عالي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ظرف مدت يك ماه قابل تجديد نظر مي باشد كه پس از حصول نظريه هيات عالي انتظامي (در صورت در خواست تجديد نظر) به اجرا در خواهد آمد.

شايان ذكر مي باشد چنانچه در خواست تجديد نظر صورت نگيرد ، راي هيات بدوي پس از يك ماه قابل اجرا خواهد بود.

 

به استناد ماده 25 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ، جلسه هيات بدوي انتظامي استان در تاريخ 1400/11/12با دستور جلسه ذيل تشكيل مي گردد:

با توجه به تخلفات احصاء شده توسط هيات 3 نفره منتخب شوراي استان ( آقايان : دكتر عليزاده و مهندس روشن نژاد و خانم دكتر شكري) و طرح شكايت اين هيات به طرفيت :

 • شركت آرويج كشت البرز
 • شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي بيطار ورزكار پارس
 • آقاي مهندس مهدي جوانمرد
 • آقاي مهندس محمد حاجي آقا بزرگي

دعوت نامه براي افراد فوق الذكر ارسال و دبيرخانه هيات بدوي انتظامي استان در مهلت مقرر پذيراي دفاعيات نامبردگان خواهد بود.