مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال آمادگی پذیرش مهارت آموز کارشناس کشاورزی را دارد. متقاضیان می توانند جهت دریافت معرفی نامه به معاونت آموزشی و فنی سازمان مراجعه نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 34256220-026 داخلی 110 و 107 تماس…