به اطلاع آن دسته از اعضای محترم که درخواست رتبه بندی خود را در سامانه سانکا نهایی نکرده اند می رساند 1400/2/10 آخرین مهلت نهایی کردن درخواست رتبه بندی می باشد.