اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
به استحضار می رساند اخیرا کارزاری تحت عنوان درخواست اجرای مصوبات شورای مرکزی نظام مهندسی راه اندازی گردیده و از امروز نام اینجانب، نصراله شمس آذر نیز به عنوان یکی از حامیان این کارزار اعلام گردیده است.
اینجانب هر گونه ارتباط با کمپین ذکر شده را قویاً تکذیب نموده و اعلام می نمایم، مراتب از طریق دستگاه‌های نظارتی مرتبط، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.