پیرو اطلاعیه مشترک شماره 7 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی، شاغلین بخش های غیردولتی نیازی به
بارگذاری گواهی نداشتن سوء شهرت شغلی در مرحله تکمیل اطلاعات ندارند و استعلام مربوطه به این گروه از
داوطلبان، مطابق ماده ) 55 ( آیین نامه اجرایی قانون تأسیس، توسط رییس سازمان استان، از هیأت های بدوی
انتظامی انجام و نتیجه به کمیته اجرایی استان اعلام می گردد.
چنانچه داوطلب دارای محکومیت قطعی بندهای(ه، و، ز، ح) ماده ( 25 )قانون تأسیس سازمان باشد، هیأت های
بدوی انتظامی موضوع را از هیأت عالی انتظامی استعلام خواهند کرد.