)برنامه زمان بندی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی(
با عنایت به ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه زمان بندی انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد:
برنامه زمان بندی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی
ردیف عنوان تاریخ
1-تشکیل و ترمیم و آموزش کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات استان تا تاریخ
25 / 11 / 1401
2-ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان
02 / 12 / 1401 لغایت 06 / 12 / 1401
3-اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای استان
از تاریخ 23 / 01 / 1402 لغایت
29 / 01 / 1402
4-ثبت اعتراض متقاضیان رد صلاحیت شده از
30 / 01 / 1402 تا 05 / 02 / 1402
5-رسیدگی به اعتراضات و شکایات از
06 / 02 / 1402 تا 10 / 02 / 1402
6-اعلام نتایج نهایی اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده حداکثر تا تاریخ
12 / 02 / 1402
7-تبلیغات انتخابات داوطلبان شورای استان
14 / 02 / 1402 لغایت 20 / 02 / 1402
8-تشکیل مجمع عمومی سازمان استان ها )برگزاری انتخابات(
22 / 02 / 1402
9-ثبت شکایات انتخاباتی و رسیدگی به آن واعلام نتایج نهایی
30 / 02 / 1402
10-تشکیل اولین جلسه شورای استان و انتخاب هیأت رئیسه و معرفی
نمایندگان استان در مجمع عمومی
10 / 03 / 1402
11-تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات شورای مرکزی
24 / 03 / 1402
12-تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی
29 / 03 / 1402
13برگزاری مرحله دوم انتخابات )در صورت عدم به حد نصاب رسیدن
مرحله اول( و انجام مراحل بعدی مطابق زمان بندی فوق
29 / 02 / 1402
لازم به یادآوری است، تمامی فرآیند ثبت نام، بارگذاری مدارک و اعلام شرایط داوطلبان، به صورت الکترونیکی
و در سامانه سانکا به آدرس www.sanka.agrieng.org انجام خواهد شد.