– داوطلبانی که ثبت نام اولیه خود را انجام داده اند، بایستی تا تاریخ ۲۳ اسفندماه 1401 از طریق مراجعه به
کارتابل عضویت در سامانه سانکا، با بارگذاری نامه های مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی
نداشتن سوء شهرت شغلی، نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم
تکمیل اطلاعات، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد شد.
۲ – با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از سوی نیروی انتظامی، داوطلبان
می توانند با مراجعه به سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی https://adliran.ir نسبت به
دریافت آن اقدام و در کارتابل عضویت در سامانه سانکا، در قسمت تکمیل اطلاعات بارگذاری نمایند.
۳ – تاریخ صدور گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی نداشتن سوء شهرت شغلی، باید بعد از تاریخ شروع ثبت
نام ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی باشد.
۴ – برای دریافت گواهی نداشتن سوء شهرت شغلی داوطلبان شاغل در دستگاه های دولتی
)وزارتخانه ها/ادارات/موسسات/شرکت ها و …(، داوطلبان بایستی با مراجعه به محل اشتغال خود نسبت
به ثبت نامه صادره مربوطه در دبیرخانه محل اشتغال اقدام و در مهلت مقرر برای تکمیل اطلاعات، یا
پاسخ استعلام مربوطه و یا رسید ثبت نامه مربوطه در دبیرخانه دستگاه اجرایی داوطلب )در صورتی که
در مهلت 1۵ روز پاسخی از دستگاه مربوطه دریافت نشود( را بارگذاری نمایند.
۵ – دستگاه اجرایی محل اشتغال داوطلب بایستی مستند به آرای صادره توسط هیأت تخلفات اداری دستگاه
مربوطه، پاسخ استعلام مربوط به گواهی نداشتن سوء شهرت شغلی داوطلب اقدام نماید.
6 – شاغلین بخش های غیردولتی نیازی به بارگذاری گواهی نداشتن سوء شهرت شغلی ندارند و استعلام
مربوطه به این گروه از داوطلبان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام خواهد شد.