مدير عامل محترم شركت…………………….

مسئول محترم مركز خدمات كشاورزي و منابع طبيعي غير دولتي ………………..

مسئول محترم دبيرخانه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان ……………….

اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز

با سلام،

احتراما ً ، با توجه به اينكه  برخي از مشاوران ، كارشناسان ، شركتها ، دفاتر و…. نسبت به عقد قراردادهايي خلاف ضوابط و يا بدون در نظر گرفتن چارچوبهاي سازماني و با عناويني نظير وكالت كاري ، خدمات فني و مهندسي و مشاوره اي و……… با اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام مي نمايند ، بعضاً مشاهده شده كه اين امر موجب بروز گرفتاري براي برخي از اعضاء گرديده است.

لذا تاكيد مي گردد ، قراردادهايي از نظر سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز معتبر و قابل پيگيري مي باشد كه:

  • عضوسازمان داراي پروانه اشتغال معتبر باشد.
  • قرارداد منطبق با رتبه و صلاحيت شغلي عضو باشد..
  • قراردادها با اشخاص حقيقي و حقوقي (بخش خصوصي و دولتي) پس از توافق طرفين و قبل از اجرا به سازمان (معاونت مالي و اداري) ارائه و در دبيرخانه سازمان ثبت گردند.
  • اجراي تبصره 3 ماده 83 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس سازمان در خصوص پرداخت حق النظاره سازمان از محل قراردادهاي فوق الذكر مطابق مصوبه سالانه شوراي مركزي عملياتي شود.

بديهي است در غير اينصورت ساير قراردادها از نظر اين سازمان فاقد اعتبار بوده و سازمان هيچگونه مسئوليتي در قبال اين دست از قراردادها به عهده نخواهد داشت.