قابل توجه اعضاي محترم سازمان

اعضاي محترم كميته اجراي و هيات نظارت بر انتخابات استان البرز طي برنامه زمانبندي ذيل در محل سازمان حضور يافته و آماده پاسخگويي به اعضاي محترم سازمان مي باشند.

ايام و ساعات حضور اعضاي محترم كميته اجرايي و هيات نظارت بر انتخابات استان البرز در محل سازمان

ساعت حضور در سازمان تاريخ روز حضور در سازمان نام و نام خانوادگي رديف
17-15 1402/03/20 شنبه آقاي دكتر عبدالهادي حسين زاده 1
17-15 1402/03/22 دوشنبه آقاي مهندس علي صانعي فر 2
17-15 1402/03/24 چهارشنبه آقاي دكتر كسري شريفي 3
17-15 1402/03/27 شنبه آقاي دكتر رضا صالحي 4
14-12 1402/03/29 دوشنبه آقاي مهندس ميثم صمدي پور 5
16-14 1402/03/31 چهارشنبه آقاي مهندس امير يوسفي راد 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنين اعضاي سازمان مي توانند جهت ارتباط تلفني با اعضاي كميته اجرايي و هيات نظارت بر انتخابات استان البرز طي روزها و ساعات ذكر شده در جدول فوق با شماره هاي سازمان (34256220 و 34256221 و 34256224) داخلي 116تماس حاصل نمايند