رییس سازمان مرکزی در شورای هماهنگی مدیران اداری و مالی سازمان نظام مهندسی استان ها:

برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: بر اساس ماهیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان نهاد دانشی و مردم نهاد، تمامی برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در شورای هماهنگی مدیران اداری و مالی سازمان نظام مهندسی استان ها با اشاره به ماهیت مردمی این نهاد حرفه ای، اظهار داشت: ارتباطات و تعاملات سازمان نظام مهندسی حالت مردمی داشته و انجام واگذاری ها به این سازمان توسط دولت نیز به علت ماهیت مردمی این نهاد انجام گرفته است.
رییس سازمان مرکزی با اشره به ضرورت توجه به نهاده دانش در انجام وظایف قانونی تصریح کرد: توجه و اهتمام به نهاده دانش و اشاعه آن در محیط های تولید توسط عوامل فنی و علمی، موجبات توانمندی و کارآمدی سازمان نظام مهندسی را فراهم می نماید.
وی افزود: تمامی برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی از قبیل توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مراکز مهارت آموزی، اجرای قرادادهای سهم بری دانش از تولیدی و غیره با رویکرد مردمی و دانشی طراحی شده و در حال اجرا می باشد.
شایان ذکر است در این نشست مجازی، گزارش اقدامات معاونت اداری و مالی و همچنین امور شاغلین حرفه ای توسط مدیران مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.