اطلاعیه مشترک شماره 5 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی
(شروع ثبت نام داوطلبان عضویت در ششمین دوره شوراهای استانی و شورای مرکزی)
1 – با عنایت به ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ثبت نام از داوطلبان عضویت در ششمین دوره شوراهای استانی
و شورای مرکزی از روز سه شنبه مورخ 02 / 12 / 1401 شروع و تا روز شنبه مورخ 06 / 12 / 1401 (به مدت
پنج روز) ادامه خواهد شد. لذا ضروری است داوطلبان در زمان یاد شده، با مراجعه به کارتابل عضویت
خود در سامانه سانکا، نسبت به ثبت نام اولیه خود اقدام نمایند.
2 – آن دسته از داوطلبانی که ثبت نام اولیه را انجام داده باشند، در زمان تعیین شده )که متعاقبا در قالب
اطلاعیه توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد(، بایستی با بارگذاری
نامههای مربوط به استعلام از نیروی انتظامی (گواهی عدم سوء پیشینه)و استعلام از محل اشتغال(گواهی
نداشتن سوء شهرت شغلی)، نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام نهایی اقدام نمایند.
3 – تمامی فرآیند ثبت نام، بارگذاری مدارک و اعلام شرایط داوطلبان، به صورت الکترونیکی و در سامانه
سانکا به آدرس www.sanka.agrieng.org انجام خواهد شد.
4 – راهنمای ثبت نام داوطلبان عضویت در ششمین دوره شوراهای استانی و شورای مرکزی نیز در کارتابل
عضویت و پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس www.agrieng.org بارگذاری شده است.