در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در تاریخ 1400/06/01 جلسه ای با حضور مسئولین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام  دامپزشکی استان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص 1177 واحد تولیدی غیر فعال و پروانه های تاسیسی که تا کنون نسبت به اجرای طرح های تولیدی خود اقدامی ننموده اند بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت پذیرفت و مقرر شد فایل های پایش شده واحدهایی که از سال 1396 به قبل مراجعه نموده و بعد از آن هیچ گونه پیگیری نداشته اند ملاک عمل پایش قرار گرفت و جهت پایش تکمیلی با نظر معاونت های تخصصی  و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها اقدام گردد تا در نهایت نسبت به ابطال پروانه های واحد هایی غیر فعال که منجر به اشغال حریم شده اند اقدامات مقتضی صورت پذیرد.