احتراما به استحضار می رساند معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان جهت نظارت بر واحدهای خدماتی به عنوان بازرس افتخاری از اعضای سازمان دعوت به همکاری نموده است.
بدینوسیله از کلیه اعضای توانمند که در حوزه فوق تمایل به همکاری دارند تقاضا می نماید، تا پایان روز کاری 20 دی ماه سال جاری مراتب را کتبا به همراه مستندات به معاونت برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان ارسال فرمایند.