رییس سازمان مرکزی طی بخشنامه ای، لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است:

در راستای رسالت سازمان مبنی بر نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق شاغلین حرفه ای و بهره مندان از خدمات ایشان از طریق ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند کلیه قراردادهای مشاوره و پیمانکاری خود با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دستگاه های دولتی را از زمان اخذ پروانه اشتغال، از طریق پروفایل عضویت خود، ثبت و به سازمان اعلام نمایند. ضمنا امکان ثبت عدم فعالیت برای آن دسته از اعضایی که قرارداد ارائه خدمات با بخش خصوصی و دولتی نداشتند نیز در سامانه فراهم می باشند.

در بررسی و تعیین عوامل امتیاز آور فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال اعضا، صرفاً قراردادهایی که در سامانه سازمان ثبت و بارگذاری شده است ملاک عمل قرار می گیرد و در تمدید پروانه اشتغال نیز این موضوع لحاظ خواهد شد.

بر این اساس، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تکلیف فوق در استعلام و اصالت سنجی دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی وضعیت پروانه اشتغال ایشان به صورت نامعتبر اعلام خواهد شد (مهلت: 1400/7/27)