در نشست مورخ 7/4/1400 که در محل اتاق بازرگانی و با حضور تولیدکنندگان، صادر کنندگان و مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط استان خصوصا سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک و همچنین نمایندگان واحد های نهادی وزارت جهاد کشاورزی( دفتر سبزی و…