زمان بندی مصاحبه
ردیف نام نام خانوادگی ساعت حضور اطلاعات فنی
هماهنگی 9:00
1 احسان قاسمی 9:15 گلخانه – قارچ
2 فرناز رضایی 9:30 گلخانه
3 اکبر شفائی اجیرلو 9:45 گلخانه
4 حنا همتی سراب همتی 10:00 گلخانه – قارچ
5 فاطمه ربیع گیلانی 10:15 گلخانه – قارچ
6 ملینا ردائی مقدم 10:30 قارچ
7 محسن رفیعی 10:45 گلخانه
استراحت
8 بهناز دره شیری 11:15 گلخانه – قارچ
9 شقایق علمشاهی 11:30 گلخانه – قارچ
10 علی یوسفی 11:45 گلخانه – قارچ
11 علی مهدوی 12:00 گلخانه – قارچ
12 زهرا اسدی 12:15 گلخانه
13 آرزو حسنی 12:30 گلخانه – قارچ
14 مهدی طالبی 12:45 گلخانه – قارچ
15 نازنین گروهی 13:00 قارچ
16 نوراله موسی کرباسی 13:15 گلخانه
17 حسن مظفری 13:45 گلخانه – قارچ
استراحت
18 مهسا بزرگ خو 14:15 گلخانه
19 حمید فتحعلی بیگلو 14:30 گلخانه – قارچ
20 ایمان مقامی نژاد 14:45 گلخانه – قارچ
21 الهه عبدی خجسته 15:00 گلخانه – قارچ
22 نجمه امامی 15:15 گلخانه – قارچ
23 محمد غیاثوند 15:30 گلخانه
24 جواد سروی 15:45 گلخانه
25 طاهره شفیعی زاده 16:00 گلخانه
26 هانیه حاتم زاده 16:15 گلخانه
27 رقیه اکبری 16:30 گلخانه-قارچ

محل برگزاری مصاحبه : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز