به اطلاع  می رساند مطابق با الزامات دستورالعمل اجرایی ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور و دستورالعمل نظام گلخانه ای کشور و در راستای توسعه بخش کشاورزی به عنوان محوری ترین سیاست دولت سیزدهم به منظور ساماندهی و حمایت از واحدهای تولیدی؛ بدین وسیله به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون به هرعلتی موفق به تمدید پروانه فعالیت خود ( اعم از موافقت اصولی ، تاسیس  و بهره برداری واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری اعم از مرغداری، دامداری، گلخانه، قارچ خوراکی و … ) نگردیده اند، از تاریخ نشر آگهی مهلتی یک ماهه تعیین می شود تا نسبت به ثبت درخواست تمدید اعتبار مجوزهای یاد شده از طریق(مراکز خدمات غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز)  مندرج در سایت الکترونیکی سازمان به نشانی www.anreoalborz.org اقدام نمایند.

بدیهی است مهلت معنونه به هیچ عنوان تجدید نخواهد شد و در صورت عدم توجه ، ابطال پروانه را به دنبال خواهد داشت و متعاقبا با واحد غیر فعال و یا فاقد جواز معتبر مطابق با ضوابط موضوعه و قوانین جاری برخورد خواهد شد.