بدینوسیله به اطلاع می رساند: کلیه علاقه مندان شرکت در فراخوان عکاسی و نقاشی روز جهانی خاک می توانند آثار خود را در یکی از دو بخش کودک ( مسابقه نقاشی با موضوع خاک سرآغاز غذا) و یا بزرگسال(عکاسی با موضوع خاک سرآغاز غذا) تا تاریخ 7 آذرماه 1401 به پست الکترونیک سازمان به آدرس info@anreoalborz.org ارسال فرمایند.