• مقرر گردید چگونگی نظارت بر ساخت و ساز پروژه های شهرک کشاورزی با نظام مهندسی استان در جلسه بعدی شورا مطرح و پیگیری گردد.
  • مقرر گردید در خصوص گیاهان دارویی و مسئله حفاظت از گونه های مهم و راهبردی در جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست و مجری گیاهان دارویی وزارت خانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
  • مقرر گردیدنشست های تخصصی جهت بررسی فنی و اجرای بخش نامه وزیر محترم توسط بخش اجرایی و دانشگاهی پیگیری گردد.آقایان شمس آذر و دکتر علیزاده پیگیری و اعلام نتیجه نمایند.
  • مقرر گردید موضوع جانمایی مکان ساخت ساختمان سازمان در ضلع شمال غربی موسسه تحقیقات علوم دامی در شهر داری منطقه 7 توسط مهندس کیوان شریفی پیگیری گردد تا نتیجه در مجمع عمومی حتی الامکان ارائه گردد.