• مقرر گردید در خصوص اخذ عوارض از فعالیت های کشاورزی مکاتبه لازم با استانداری انجام و یک نسخه رونوشت به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال شود.
  • با توجه به چالش ها و مشکلات عدیده استان در حوزه محیط زیست در راستای جلوگیری از مخاطرات آتی در این بخش مقرر گردید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از طریق نهادهای علمی تحقیقاتی و سازمانهای مردم نهاد به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم و مسولین اقدامات لازم را مبذول نماید.
  • مدیر کل محترم محیط زیست استان با برگزاری دوره های آموزشی اجرای ضوابط زیست محیطی و برون سپاری صدور مجوزهای محیط زیست در مرحله تاسیس موافقت و مقرر گردید مکاتبات لازم توسط ریاست محترم سازمان پیگیری گردد.
  • مقرر گردید جناب آقای مهندس احمدپور به عنوان جایگزین مرحوم نایب در کمیته رتبه بندی در جلسه شورا شرکت و برنامه خود را ارائه دهد.
  • در خصوص ساختمان اداری سازمان مقرر گردید به موازات پیگیری تملک ساختمان موجود محل استقرار سازمان از سایر مراجع نظیر شورای شهر و اداره کل مسکن و شهرسازی نیز پیگیری های لازم بعمل آید.