1. مقرر گردید ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان طی نامه ای از زحمات مسؤلان سازمان جهاد کشاورزی در برگزاری مراسم تقدیر از نمونه های بخش سپاسگزاری نمایند.
  2. مقرر گردید فایل ارجاع کارهای سال 94 تا 97 که به اعضاء شورا تحویل داده شده برروی سایت سازمان جهت تنویر افکار عمومی اعضاء قرار گیرد.
  3. مقرر گردید روز مهندس ضمن دعوت از استاندار یا معاون ایشان و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از ساعت 15 تا 17 روز 5 اسفند اقدام لازم بعمل آید.
  4. مقرر گردید برای سیستم ارجاع کار ضمن رعایت تعداد کار، سقف و کف مجاز ریالی با رویکرد عدالت محوری در ارجاع کارها تدوین و برای بررسی به شورا اعلام شود.
  5. مقرر گردید درخصوص اعتباربخشی به پروانه اشتغال ضمن استعلام سازمان جهاد کشاورزی استان از معاونت اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی، زیرساخت های نظارت فنی انجام کار نیز توسط ریاست محترم سازمان نظام استان البرز پیگیری شود.