1. اعضای شورای نظام مهندسی در اولین فرصت ممکن جهت بررسی امکان سنجی اولیه بازدید میدانی از محل پروژه داشته باشند در این خصوص جناب آقای مهندس شمس آذر پیگیری لازم را بعمل آورند.
  2. مقررگردید طرفین با معرفی مشاورین حقوقی خود نسبت به تصریف فرآیند انجام کار بصورت قانونی و مرحله ای اقدام لازم بعمل آورند.