دستورجلسه:

  1. نامه معاون اداری مالی سازمان مرکزی به شماره 99/1778/س/ن مورخ 29/04/1399 با موضوع : نظر مشورتی مشاورحقوقی سازمان
  2. نامه رئیس سازمان استان اردبیل به شماره 2496/99 مورخ 07/05/1399 با موضوع: نگاه حقوقی و ساده بهتغیر نماینده شوراهای استانی در مجمع سازمان مرکزی
  3. نامه مدیرکل امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی به شماره 99/810/1261 مورخ 21/03/1399 با موضوع : ابهامات سازمان مرکزی نظام مهندسی کرمان درخصوص برکناری اعضای انتخابی شورای مرکزی
  4. اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان رشته های کشاورزی
  5. بررسی درخواست همکاری آقای دکتر واعظی با سازمان درخصوص امورحقوقی
 
   

نامه ی مشروحه در بند1 دستورجلسه مطرح و به طور کامل قرائت گردید و مقرر گردید جهت بررسی همه جانبه موضوع را سوابق قبلی مکاتبات شده موارد در جلسه بعدی مطرح و اتخاذ تصمیم لازم صورت پذیرد.

نامه ی مشروحه در بند 2 دستورجلسه درخصوص نگاه حقوقی و ساده به تغییر نماینده شورا های استانی در مجمع سازمان مرکزی به طور کامل قرائت و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع به نظر می رسد استدلال های ارایه شده ازمنظر ساختاری معقول باشد لذا پیشنهاد ارائه شده در انتها پی مکاتبه مذکور درخصوص اصلاح قانون تاسیس و شفاف سازی آن در مجلس شورای اسلامی می تواند راهگشا باشد در این خصوص اعضاء شورا پیشنهادی را به شرح ذیل مطرح می نماید ” معرفی نمایندگان شورای استانی حداقل به مدت یکسال و با قابلیت تمدید هرساله (چهارسال) ”

نامه ی مشروحه در بند 3 دستور جلسه با موضوع ابهامات سازمان مرکزی نظام مهندسی کرمان درخصوص برکناری اعضای شورای مرکزی نیز به طور کامل قرائت و باعث و بررسی پیرامون موضوع مقرر گردید با پیشنهاد مطروحه در مکاتبه  انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اردبیل این موضوضع نیز در شفاف سازی قانون تاسیس نظام مهندسی جهت رفع ابهامات موجود لحاظ گردد.

موضوع مطروحه در بند 4 در دستور جلسه مطرح و با توجه به بحث و بررسی پیرامون موضوعات و نتایج ثبت اجرای طرح مشابه مذکور دردستورات قبل مقرر گردید نظام استان تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن موضوع را از طریق سازمان ها و واحد های زیربط اتخاذ و پیگیری نمایند./

موضوع مطروحه در بند 5 موضوع مورد درخواست آقای دکتر شاهین واعظی عضو نظام مهندسی استان و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص همکاری حقوقی با سازمان مطرح و مقرر گردید حسب مورد از خدمات نامبرده از سازمان  در چهارچوب ضوابط موجود سازمان استفاده گردد./