1. جلسه آسیب شناسی بخش کشاورزی ومنابع طبیعی، محیط زیست استان با آقای دکتر عباسی نماینده محترم مردم شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی پیگیری و برگزار شود.
  2. خطر تخریب پوشش گیاهی شهری و از بین رفتن شش های شهر کرج و نگرانی خبرگان و سازمان های مردم نهاد به استحضاراعضای شورای شهر و مسؤلین استانی رسانده شود.
  3. مقرر گردید سند بالادستی در جهت تسهیل فرآیندها و فرصت سازی بیشتر به مردم بدور از بوروکراسی توسط شورا و نمایندگان انتصابی سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری شود.
  4. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موضوع بهره وری بیشتر از خاک های استان را بررسی و راه حل های ممکن را به سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی پیشنهاد دهند.
  5. طرح ترویجی اصلاح منابع پایه کشاورزی برای بهره وری بیشتر با نگاه اجرایی توسط خانم دکتر شکری ارائه شود.