• سرکار خانم دکتر فاطمه شکری به اتفاق آرای اعضاء شورا به عنوان نائب رئیس شرکت سهامی رویش انتخاب شدند.
  • مقرر گردید جناب آقای مهندس کیوان شریفی به عنوان نماینده شورا و شرکت سهامی رویش بررسیهای لازم درخصوص پیشنهاد شرکت ماهان توسعه آیریک را بعمل آورده و نتایج بررسی های لازم درخصوص نوع واگذاری و تعداد سهام و ارزش ريالی سهام و … را طی گزارشی به شورا ارائه نمایند.

مقرر گردید نتایج و خلاصه طرح توسعه پایدار سرزمین بر پایه توان اکولوژیک استان توسط خانم پورابراهیم طی 3 الی 4 صفحه تنظیم و تقدیم ریاست محترم سازمان جهت پیگیری های بعدی درجلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر جلسات استانی گردد. ضمناً نماینده وزارت علوم درخواست تغییر روش مطالعات آمایش سرزمین را مکتوب به مراجع ذیصلاح با نامه ی پردیس دانشگاه تهران پیگیری نمایند.