1. مقرر گردید براساس تبصره یک ماده16 قانون هوای پاک نامه ای مشترک با امضای و رئیس سازمان نظام مهندسی البرز و مدیرکل محترم محیط زیست استان به ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور ارسال شود.
  2. مقرر گردید درخصوص کاهش سوزاندن بقایای گیاهی و عملیات خاکورزی وهمچنین شاخص های مدیریت سبز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز ورود عملیاتی نماید.
  3. مقرر گردید طی مکاتبه ای با سازمان محیط زیست درخصوص انتخاب نوع گونه های مناسب گیاهی برای کاهش آلودگی هوا موضوع 25% فضای سبز شهرکهای صنعتی و ماده 15 قانون هوای پاک با ساز و کار استفاده از بخشودگی بند دال ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق شرکت های دارای صلاحیت از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پیگیری لازم از طریق مکاتبات ریاست محترم سازمان با مراجع ذیصلاح اقدام لازم مبذول شود.
  4. مقرر گردید موضوعات قانون هوای پاک و عدم استفاده از ظرفیت ماده 16، ماده 31 آئین نامه قانون تاسیس سازمان، رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف تبصره 4 بند پ دستورالعمل ماده آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، اجرایی نشدن تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و عدم همکاری نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، عدم پذیرش طرح های فنی تهیه شده توسط سازمان نظام مهندسی در بانک کشاورزی واخذ منابع جداگانه برای طرح نویسی زیرمجموعه های بانک کشاورزی،تغییر کاربری های ناموزون در استان و موضوع حاد آّب بخش کشاورزی در جلسه مشترک با دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و دکتر مخبر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در جلسه مورخ6 بهمن ماه 99 مطرح گردند./