• مقرر گردید در رابطه با موضوعات مرتبط به فعالیت های سازمان یک تقدیر نامه توسط ریاست محترم شورای نظام البرز از عملکرد شورای اسلامی شهر کرج بعمل آید.
  • مقرر گردید با هماهنگی آقایان مهندس حکیمی و دکتر علیزاده با هماهنگی آقای مهندس کیوان شریفی در جلسه ای در معیت آقای مهندس شمس آذر ، در سازمان پارک ها طی جلسه مشترک حضور و یا زمینه حضور آقای مهندس بضاعتی در سازمان نظام البرز اقدامات لازم فراهم گردد.
  • مقرر گردید از زحمات خزانه دار محترم ، مدیر امور مالی و اداری سازمان و جناب آقای کیوان شریفی و سرکار خانم جباری تقدیر و تشکر بعمل آید.
  • مقرر شد موضوع تبصره 3 ماده 83 (یک درصد قراردادها) در حوزه منابع طبیعی که قراردادهای متعددی دارند توسط دبیر محترم شورا پیگیری عاجل قرار گیرد.
  • در رابطه با گزارش خزانه دار به دلیل فضای همکاری های بین سازمان جهاد کشاورزی استان و نظام مهندسی ، خصوصاً در حوزه امور اراضی به عمل آمده است مقرر شد از توجهات و حسن همکاری های مهندس کریمی ، روشن نژاد به عنوان اعضای شورا و از حسن همکاری مدیران جهاد کشاورزی نظر آباد و ساوجبلاغ تقدیر و تشکر بعمل آمد.
  • برای واگذاری سوخت به واحد های کشاورزی و تراکتور ها مقرر شدموضوع مجدداً به آقای مهندس کریمی ارسال شود.
  • مقرر گردید طرح تهیه شده در مورد مدیریت سوخت خودروهای کشاورزی برای دبیر کمیسیون قاچاق ارز و کالا ارسال شود.
  • کلیات گزارش خزانه دار سازمان و تائید موسسه حسابرسی با تشکر از خزانه دار سازمان به تائید و تصویب اعضای شورا را رسید.

زمان مجمع با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً هفته سوم مهر ماه(ایام وسط هفته) مقرر گردید.