مجمع عمومی سازمان در تاریخ 98/7/20 با حضور 139 نفر از اعضای محترم سازمان تشکیل شد آقای دکتر سید داوود حاجی میر رحیمی به عنوان رییس مجمع عمومی، آقای مهندس حسن احمد پور به عنوان ناظر مجمع و آقای مهندس محمد اسدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

 

– گزارش ریاست سازمان درباره اهم فعالیت های سازمان مورد تایید مجمع قرار گرفت

– گزارش عملکرد سال 1397 مهندس تورج صارمی خزانه دار شورای استان البرز مورد تایید مجمع قرار گرفت.

-موسسه حسابرسی روشنگر بصیر(عضو حسابداران رسمی) گزارش حسابرسی را به مجمع عمومی ارائه داده و مورد تایید مجمع قرار گرفت.

 

-انتخاب حسابرس قانونی سال 1398 مطرح و موسسه حسابرسی روشنگر بصیربه عنوان حسابرس قانونی سازمان در سال 1398 انتخاب گردید.

آقای مهندس امیربهادر ولی خانی با تعداد 103 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن موسوی نژاد با 12 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.