جلسه هماهنگی شرکت‌های اراضی شهرستان ساوجبلاغ مورخ ۱۹ آبان در محل سازمان در راستای تهیه گزارش تکمیلی در درج سال ساخت ابنیه برپایه تصاویر گوگل Earth. در این جلسه در خصوص یکسان سازی فرمت گزارش نویسی که به تایید مدیریت های شهرستان ها و کارشناسان اراضی رسید بود رونمایی شد و در ادامه کارشناسان در خصوص روش ها و استفاده از نرم افزارها جهت تهیه گزارش تکمیلی تبادل اطلاعات صورت پذیرفت‌. درخواست اجرای دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی به صورت کاربردی نیز توسط شرکت‌ها مطرح شد، در انتهای جلسه فایل آموزشی تهیه شده در اختیار نماینده شرکت‌ها قرار گرفت. پیشنهاد تعرفه تکمیلی به نماینده سازمان جهت تصمیم گیری مسئولین سازمان جهت ابلاغ، منتقل شد.