با توجه به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضاء در مجمع عمومی نوبت اول در مورخ 1402/3/19، به استحضار می رساند مجمع عمومی نوبت دوم، روز جمعه مورخ 1402/4/2 در سالن امام خمینی(ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می گردد