در راستای ایجاد شفافیت در انتخابات، آخرین وضعیت آمار و اطلاعات ثبت نام داوطلبان عضویت در ششمین دوره شوراهای استانی، از طریق پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سنم، در دسترس عموم داوطلبان و اعضای سازمان قرار گرفته است.

بر این اساس تمامی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می توانند با مراجعه به پایگاه یاد شده به آدرس www.agrieng.org/information، آمار و اطلاعات کلی داوطلبان عضویت در شوراهای استانی را مشاهده نمایند.